تمامی عوامل اجتماعی که در سلامت افراد جامعه نقش دارند و موجب نابرابری می‌شوند، در حوزه فعالیت این مرکز هستند، از جمله سن، جنس، وضعیت درآمد، تحصیلات، محل زندگی، اشتغال و ... عواملی هستند که کیفیت زندگی و سلامت به مفهوم کلی اعم از اجتماعی و ...) را به خطر می‌اندازند. برخی از عوامل قابل اجتناب هستند و با تغییر در آن می‌توان سلامت جامعه را افزایش داد.