شیوا جواهری

کارشناسی مهندسی شیمی صنایع غذایی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

ایمیل شخصی : javaher4656@gmail.com

ایمیل مرکز:rcsdh2013@gmail.com

تلفن مرکز : 33654367-023