اهداف مرکز

- شناسایی و استخراج اولویت های پژوهشی جامعه به منظور انجام مداخلات لازم

- انجام پژوهش های علمی به منظور شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با بیماری ها

- انجام پژوهش های مداخله ای به منظور وصول به سبک زندگی سالم

- انجام پژوهش های علمی به منظور شناخت باورهای نادرست مرتبط با سلامت

- انجام پژوهش های مداخله ای به منظور تغییر باورهای نادرست مرتبط با سلامت

-کاهش نابرابری های سلامت از طریق بهبود وضعیت آگاهی مردم

- مداخله به منظور کاهش اثر عوامل خطر سلامت مرتبط با شیوه زندگی(نظیر استعمال دخانیات، رفتارهای بد تغذیه ای، فقدان فعالیت فیزیکی و... )

- انتشار مقالات علمی،تالیف کتب در حیطه فعالیت مرکز به منظور افزایش آگاهی جامعه

- تربیت نیروهای پژوهشگر از طریق برگزاری کارگاه ها

-برگزاری سخنرانی های علمی برای افزایش آگاهی جامعه

- برقراری ارتباط با مراکز علمی داخلی و خارجی به منظور افزایش دانش بشری

- راه اندازی مجله علمی متناسب با اهداف مرکز به منظور افزایش آگاهی جامعه

- تلاش در جهت هدفمند نمودن پژوهش

- تلاش در ارتقاء مرکز از نظر کسب موافقت قطعی و بودجه مسقل در سه سال آینده

 

چشم انداز

مرکز تحقیقات SDH دانشگاه علوم پزشکی سمنان از طریق تاثیر در سیاست گذاری، تصمیم سازی و ارزشیابی برنامه های سلامت، به دنبال ترسیم محیطی است که آحاد افراد آن سوای جنسیت، نژاد، قومیت، طبقه اجتماعی فرصت‌های عادلانه ای برای برخورداری از سلامت داشته باشند. این امر محقق نمی‌گردد مگر این که سلامت به عنوان هدف عالیه مسئولین ذیربط منطقه قرار گیرد و نیز کلیه سازمان‌های دولتی و غیر دولتی با مشارکتی آگاهانه در جهت تامین، حفظ و ارتقای سلامت به معنای عام آن تلاش نمایند.

ماموریت مركز

مرکز ماموریت دارد که با همکاری های درون بخشی و بین بخشی از حداکثر ظرفیت خود درتولید علم در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و نیز در رسیدن به عدالت در سلامت در راستای برنامه های توسعه کشور استفاده نماید. علاوه بر این، جلب مشارکت جامعه و سازمان های غیردولتی ، آموزش جامعه و ارائه الگوهای عملی و کاربردی برای رفتارهای ارتقا دهنده سلامت از دیگر اقدامات مرکز می باشد. ساير ماموريت ها عبارتند از: توسعه ومديريت پژوهشي در زمينه تحقيقات تعيين کننده های اجتماعی عدالت در سلامت، ارتقاء كميت و كيفيت پژوهش در زمينه تعيين کننده های اجتماعی عدالت در سلامت، ترویج تحقیقات در زمینه هاي اولویت دار عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت با رویکرد مشارکتی، جلب مشارکت آگاهانه مردم و توسعه توانمندیها و مهارتهای افراد به منظور اصلاح سبک زندگی و بهبود کیفیت آن وکاهش نابسامانیها و نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی با لحاظ اصل سلامت محوری توسعه، مستندات و شواهد كلي از نابرابري در وضعيت سلامت، تبيين و تعيين نابرابري در سلامت جسمي، تبيين و تعيين نابرابري در سلامت رواني، تبيين و تعيين نابرابري در سلامت اجتماعي، تعيين توزيع وضعيت سلامت در گروه هاي اجتماعي، ايجاد نظام ثبت مطالعات SDH، آموزش، درآمد، امنيت، حمايت اجتماعي و سرمايه اجتماعي، نظام سلامت، سبك زندگي، شرايط زندگي.