نتایج ارزشیابی مرکز تحقیقات

سال ارزشیابی

تعداد  مقالات

تعداد مقالات Q1

تعداد مقالات IC

تعداد کل استنادات به مقالات

5 ساله

شاخص H

امتیاز کل

نمره Z

ISI

Pub Med

Scopus

تعداد کل

1396

18

4

25

47

1

3

84

8

80 / 78

44 / 0 -

1397

22

8

31

61

5

5

129

10

   59 /  96

29 / 0 -

1398

39

8

19

66

13

7

174

12

71 / 111

20 / 0 -