همایش کشوری سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

همایش کشوری سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی

 همایش کشوری سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی

همایش کشوری سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی ، توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی البرز در تاریخ ١٦ بهمن ١٣٩٨ برگزار می گردد.

همایش کشوری سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی

همایش کشوری سلامت زنان با محوریت حاشیه نشینی ، توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی البرز در تاریخ ١٦ بهمن ١٣٩٨ برگزار می گردد.

محورهای  همایش :

- سلامت روان

- خانه و سلامت

- رفتارهای پرخطر

- عدالت در سلامت

- زنان سرپرست خانوار

- حاشیه نشینی، چالش ها و راهکارها

 

مهلت ارسال مقاله :  1/5/98  لغایت 1/7/98

آدرس همایش : C-sdh.abzums.ac.ir

 

کلمات کلیدی