شصت و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

شصت و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 شصت و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

شصت و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در تاریخ 98/7/7 با حضور اعضای مرکز تحقیقات به منظور بررسی پایان نامه خانم ها فاطمه پیرچه و خانم مهسا رحمانی و طرح تحقیقاتی مشترک آقایان دکتر داوود عرب، دکتر مجتبی سلطانی کرمانشاهی، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر راهب قربانی، دکتر مجید میرمحمدخانی وسرکار خانم دکتر فاطمه پاک نظر در سالن جلسات دانشکده پزشکی برگزار گردید.

شصت و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

در این جلسه  سرکار خانم دکتر فاطمه پاک نظر ( معاون علمی مرکز) ، آقای دکتر مجید میرمحمدخانی، آقای دکتر مجتبی سلطانی، آقای دکتر علی ولی نژادی و خانم دکتر منیر نوبهار(اعضای مرکز) ، آقای دکتر آرش اردستانی و آقای دکتر داوود عرب (مجریان طرح تحقیقاتی) وخانم شیوا جواهری (کارشناس مرکز)  حضور داشتند و پس از بررسی پروپوزال پایان نامه خانم فاطمه پیرچه به راهنمایی آقای دکتر مجید میرمحمدخانی تحت عنوان : "بررسی علل و الگوی مرگ و میر نوزادان زیر یک ماه در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان طی سال های 97-92" و پروپوزال پایان نامه خانم مهسا رحمانی به راهنمایی آقای دکتر مجید میرمحمدخانی تحت عنوان : " بررسی شیوع استفاده از طب مکمل و جایگزین در بیماران دیابت نوع 2 در کلینیک دیابت بیمارستان کوثر در 1398"  و نیز طرح تحقیقاتی مشترک آقایان دکتر داوود عرب، دکتر مجتبی سلطانی کرمانشاهی، دکتر آرش اردستانی زاده، دکتر راهب قربانی، دکتر مجید میرمحمدخانی وسرکار خانم دکتر فاطمه پاک نظر با عنوان :

" بیماران نیازمند سنگ شکن برون اندامی " مقرر گردید اشکالات پروپوزال ها برطرف شود و پس از تایید آقای دکتر قربانی پروپوزال ها وارد فاز اجرایی گردند.

کلمات کلیدی