برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه نوپا و جستجوی پیشرفته

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه نوپا و جستجوی پیشرفته

 کارگاه آشنایی با سامانه نوپا و جستجوی پیشرفته

کارگاه آشنایی با سامانه نوپا و جستجوی پیشرفته برای کتابداران و اعضای هیات علمی دانشگاه در تاریخ 25/6/98 و 26/6/98 توسط آقای دکتر علی ولی نژادی (عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت) و خانم دکتر مومنی برگزار شد.

کارگاه آشنایی با سامانه نوپا و جستجوی پیشرفته

کارگاه آشنایی با سامانه نوپا و جستجوی پیشرفته  با حضور بیش از 35 نفر از اعضای هیات علمی و کتابداران دانشگاه در کتابخانه مرکزی در تاریخ 25/6/98 و 26/6/98 برگزار شد.

سخنرانان این کارگاه آقای دکتر علی ولی نژادی(عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت) و خانم دکتر مومنی بودند.

محتویات ارائه شده در این کارگاه:

معرفی سامانه نوپا و روش های انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله

روش های جستجوی پیشرفته در پایگاه اطلاعاتی Scopus, Science Direct, Web Of Science

کلمات کلیدی
خانم  جواهری
تهیه کننده:

خانم جواهری