برگزاری کارگاه آشنایی با انواع مطالعات در علوم پزشکی

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

برگزاری کارگاه آشنایی با انواع مطالعات در علوم پزشکی

 کارگاه آشنایی با انواع مطالعات در علوم پزشکی

کارگاه آشنایی با انواع مطالعات در علوم پزشکی برای کتابداران توسط آقای دکتر مجید میرمحمدخانی در تاریخ11/6/98 برگزار شد.

برگزاری کارگاه آشنایی با انواع مطالعات در علوم پزشکی

کارگاه آشنایی با انواع مطالعات پزشکی در تاریخ دوشنبه 11 شهریورماه 1398 جهت کتابداران و کارشناسان پژوهشی دانشگاه در مجتمع آموزشی برگزار شد.

سخنران این کارگاه جناب آقای دکتر مجید میرمحمدخانی(عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت) بودند که توضیحاتی در خصوص انواع مطالعات در علوم پزشکی ارائه دادند. تعداد 20 نفر از همکاران کتابدار و کارشناسان پژوهشی دانشگاه در این کارگاه شرکت نمودند.

کلمات کلیدی