ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

درجه علمی

ایمیل

آدرس

1

دکتر محمد نساجی

متخصص عفونی

دانشیار

hnassaji@yahoo.com

بیمارستان کوثر سمنان

2

دکتر مجید میرمحمدخانی

اپیدمیولوژی

دانشیار

majidmirmohammadkhani@yahoo.com

کیلومتر 5 جاده دامغان، مجتمع آموزشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان-گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

3

دکتر مهدی کاهویی

مدیریت بهداشت

دانشیار

mkahouei@yahoo.com

کیلومتر 5 جاده دامغان، مجتمع آموزشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان-دانشکده پرستاری

4

دکتر علیرضا دهدشتی

بهداشت حرفه ای

دانشیار

dehdasht@yahoo.com

دانشکده بهداشت دامغان

5

دکتر راهب قربانی

آمار زیستی

استاد

Ghorbani.raheb93@gmail.com

کیلومتر 5 جاده دامغان، مجتمع آموزشی پردیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان-گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی