ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

درجه علمی

ایمیل

آدرس

1

دکتر محمد نساجی

متخصص عفونی

دانشیار

hnassaji@yahoo.com

بیمارستان کوثر سمنان

 

2

دکتر مجید میرمحمد خانی

 

اپیدمیولوژی

 

استادیار

 majidmirmohammadkhani@yahoo.com 

کیلومتر 5 جاده دامغان، دانشکده پزشکی

 

3

دکتر مهدی کاهویی

 

مدیریت بهداشت

 

دانشیار

 

mkahouei@yahoo.com

کیلومتر 5 جاده دامغان، دانشکده پرستاری

 

4

دکتر علیرضا دهدشتی

دکترای بهداشت حرفه ای

 

دانشیار

dehdasht@yahoo.com

دانشکده بهداشت 

 

5

دکتر راهب قربانی

 

آمار زیستی

 

استاد

ghorbani.raheb93@yahoo.com

کیلومتر 5 جاده دامغان، دانشکده پزشکی