اعضای شورای عالی مرکز تحقیقات

آدرس

ایمیل

درجه علمی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

دانشکده پزشکی بخش پزشکی اجتماعی

مرکز نحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

 

ghorbani.raheb93@yahoo.com

 

 

 

استاد

 

 

آمار زیستی   

 

 

دکتر راهب قربانی

 

 

1

 

معاونت بهداشتی

 

 

jjandaghi@yahoo.com

 

پزشک عمومی

 

 

 

 

 

دکتر جعفر جندقی

 

 

 

2

 

کیلومتر 5 جاده دامغان

دانشکده پزشکی

 

 

 

 majidmirmohammadkhani@yahoo.com

 

 

استادیار

 

 

اپیدمیولوژی

 

 

دکتر مجید میر محمد خانی

 

 

3

 

دانشکده بهداشت دامغان

 

dehdasht@yahoo.com

 

دانشیار

 

دکترای بهداشت حرفه ای

 

دکتر علیرضا دهدشتی

 

 

4

 

کیلومتر 5 جاده دامغان، دانشکده پرستاری

 

mkahouei@yahoo.com

 

دانشیار

 

مدیریت بهداشت

 

دکتر مهدی کاهویی

 

 

5

 

بیمارستان کوثر سمنان

 

 

hnassaji@yahoo.com

 

 

دانشیار

 

متخصص عفونی

 

دکتر محمد نساجی

 

 

6