ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه

نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی سمنان

نام مرکز تحقیقات:  مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

نام رییس مرکز تحقیقات: آقای دکتر راهب قربانی    

زمینه فعالیت مرکزتحقیقات : عوامل اجتماعی موثر بر سلامت     

میزان فضای فیزیکی در اختیار مرکز تحقیقات به متر مربع: 50مترمربع

 

 

فرم مستندات ارزیابی کیفی مرکز( مستندات فرم در متن هایپرلینک  - Hyperlink شده است و مستندات تکمیلی به پیوست تقدیم حضور می گردد.)