شصت و سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

شصت و سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 شصت و سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

شصت و سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در تاریخ 12/12/97 با حضور اعضای مرکز تحقیقات به منظور بررسی پروپوزال پایان نامه دانشجوی پزشکی خانم ویس وثوقی به راهنمایی آقای دکتر مجید میرمحمدخانی و آقای دکتر محمد نساجی و نیز بررسی طرح تحقیقاتی مشترک آقای دکتر حسین رضاپور و آقای دکتر غلامحسین مهدوی نژاد در دفتر مرکز برگزار گردید.

شصت و سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

شصت و سومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در تاریخ 12/12/97 با حضور اعضای مرکز تحقیقات به منظور بررسی پروپوزال پایان نامه دانشجوی پزشکی خانم ویس وثوقی به راهنمایی آقای دکتر میرمحمدخانی و آقای دکتر نساجی و نیز بررسی طرح تحقیقاتی مشترک آقای دکتر حسین رضاپور و آقای دکتر غلامحسین مهدوی نژاد در دفتر مرکز برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر راهب قربانی (رئیس مرکز تحقیقات) ، خانم دکتر فاطمه پاک نظر( معاون علمی مرکز) ، آقای دکتر مجید میرمحمدخانی ، آقای دکتر علی ولی نژادی، آقای دکتر محمد نساجی ، دکتر الهه قدس ، دکتر منیر نوبهار(اعضای مرکز) و خانم شیوا جواهری (کارشناس مرکز)  حضور داشتند و پس از بررسی پروپوزال پایان نامه خانم ویس وثوقی تحت عنوان :"بررسی و تطبیق تجویز آنتی بیوتیک های ایمی پنم و مروپنم با پروتکل دارودرمانی ایران در بیمارستان کوثر سمنان در سال 1396 و 1397" و طرح تحقیقاتی مشترک آقای دکتر رضاپور و آقای دکتر مهدوی نژاد ( اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ) تحت عنوان : "  رابطه باورهای دینی با پیشرفت تحصیلی و شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان(1397) " مقرر گردید اشکالات پروپوزالها برطرف شود و پس از تایید ریاست مرکز، پروپوزالها وارد فاز اجرایی گردند.

کلمات کلیدی